Tag Archives: network

Node mạng ( network node ) Là Gì ?

Một node mạng đặt tại một điểm trong mạng nơi nó gửi, nhận, lưu trữ [...]

Cách thức hoạt động của ảo hóa mạng

Ảo hóa mạng hoạt động bằng cách trừu tượng hóa và cô lập các ứng [...]