Tag Archives: BIOS

BIOS là gì ?

BIOS là một chương trình, viết tắt của basic input/output system (hệ thống đầu vào/đầu [...]